Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska ALMED Alicja Pawłowska z siedzibą w Sochaczewie 96-500, ul. Stefana Żeromskiego 41A 
NIP: 8371265955 (zwana dalej Przychodnia ALMED)

 

Z kim można się skontaktować w kwestiach związanych zprzetwarzaniem Państwa danych osobowych?

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Przychodnia ALMED można skontaktować się z naszym Dyrektorem dostępnym pod adresem e-mail: almed@przychodniaalmed.pl, za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej pod adresem: www.przychodniaalmed.pl oraz osobiście w przychodni.

 

Źródło Państwa danych osobowych - skąd sąpozyskiwane?

Co do zasady większość danych podajecie Państwo sami. Jeżeli korzystacie Państwo z naszych usług medycznych, w przypadku wypełniania deklaracji wyboru świadczeniodawcy, w przypadku upoważniania osób trzecich do odbioru wszelkiej dokumentacji medycznej. W ramach abonamentu medycznego udostępnianego Państwu przez Pracodawcę, objęcie opieką zdrowotną Przychodni ALMED odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Przychodnią ALMED, a podmiotem będącym Państwa Pracodawcą. Dane osobowe są udostępniane przez Pracodawcę, zgodnie z przyjętym w Państwa firmie sposobem zgłaszania do benefitów pracowniczych.

 

Zakres przetwarzanych przez Przychodnię ALMED danych osobowych?

1. Imię, nazwisko
2. nr PESEL
3. płeć oraz data urodzenia (w przypadku osób nieposiadających nr PESEL)
4. adres zamieszkania
5. pokrewieństwo (w przypadku osób zgłaszanych przez członka rodziny).
6. numer telefonu
7. adres e-mail
Podczas świadczenia usług zdrowotnych tworzymy Państwa dokumentację medyczną, w której odnotowujemy wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia, w szczególności są tam informacje o Państwa stanie zdrowia, jak również informacje o nałogach czy preferencjach seksualnych. Zbieramy te informacje, ponieważ jest to niezbędne do postawienia diagnozy i poprowadzenia w sposób właściwy Państwa procesu leczenia.
Zapewniamy, że do dokumentacji medycznej - dostęp do tych informacji mają jedynie upoważnione do tego osoby.

 

Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

Cel przetwarzania Podstawa prawna
Ustalenie Państwa tożsamości przed udzieleniem świadczenia, w szczególności poprzez zgłoszenie do objęcia opieką medyczną, weryfikację danych w rejestracji przychodni, telefonicznie oraz on-line.

Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia MZ.

Jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej.

Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz Rozporządzenia MZ

Realizujemy Państwa prawa jako naszego pacjenta, np. odbieramy i archiwizujemy oświadczenia, w których upoważniacie Państwo inne osoby do dostępu dodokumentacji medycznej oraz udzielania im informacji o stanie Twojego zdrowia. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia MZ
Kontaktujemy się z Państwem pod podany numerem telefonu czy adresem e-mail, aby np. potwierdzić rezerwację bądź odwołanie terminu konsultacji lekarskiej, przypomnieć o tej konsultacji, poinformować o konieczności przygotowania się do umówionego zabiegu czy poinformować o możliwości odbioru wyniku badań. Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest opieka około obsługowa nad pacjentem oraz sprawniejsze zarządzanie grafikami.
Zapewnienie odpowiedniej opieki, będącej odpowiedzią na Państwa potrzeby oraz poprawa jakości naszych usług są dla nas priorytetem, dlatego też w trakcie okresu trwania opieki lub po wykonaniu danej usługi możemy kierować do Państwa krótkie ankiety z prośbą o informację zwrotną, abyście mogli poinformować nas, co jeszcze możemy zrobić lepiej; lecz tak aby nie naruszały Państwa prawa do prywatności. Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest poprawa jakości usług oraz ich dostosowanie do potrzeb pacjentów.
Jako administrator danych będący przedsiębiorcą mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Państwa danych w tym celu. Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw.
Jako przedsiębiorca prowadzimy także księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe - wystawiamy np. rachunki za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania Państwa danych osobowych. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

 

Komu przekazywane są Państwa dane osobowe?

Jako podmiot leczniczy dbamy o poufność Państwa danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, jak również realizacji praw jako pacjenta, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

1. innym podmiotom leczniczym, współpracującym z Przychodnią ALMED w celu zapewnienia ciągłości leczenia
2. dostawcom usług zaopatrujących Przychodnię ALMED w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych ( system SOMED firmy KAMSOFT)
3. dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Przychodni ALMED w dochodzeniu należnych roszczeń
4. osobom upoważnionym przez Ciebie w ramach realizacji Twoich praw pacjenta.

Jako podmiot leczniczy dbamy o poufność Państwa danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących Naszej działalności, jako przedsiębiorcy, możemy przekazywać Twoje dane innym odbiorcom, jeżeli będzie to konieczne dla realizacji celów objętych powyższymi zgodami, w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz Przychodni ALMED usługi w zakresie wsparcia informatycznego, audytorom zewnętrznym.

 

Czy dane osobowe są przekazywane poza Unię Europejską?

Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, np. w zakresie wsparcia teleinformatycznego dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Przychodnią ALMED, a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.

 

Przez jaki czas przetwarzane są moje dane osobowe?

Państwa dokumentację medyczną, mamy obowiązek przechowywania co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu. Z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Państwa dane są usuwane.

 

Czy podanie danych jest Państwa obowiązkiem?

Korzystanie z naszych usług medycznych jest w pełni dobrowolne, jednakże jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Twoich danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku na Państwa rzecz.
Jeżeli podają Państwo swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności - ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego.

 

Jakie mamy prawa?

Jako administratorzy danych, zapewniamy prawo dostępu do Państwa danych, można je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

 

Definicje i skróty

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
Ustawa o prawach pacjenta - ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
Rozporządzenie MZ - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania;
PrTel - ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. ustawy Prawo telekomunikacyjne;
uśude - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;